Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Artalk + performance Soft Diagrams

 

INDUSTRA ART Gallery cordially invites you to

Meeting and discussion with the artists including a reprise of the Soft Diagrams opening performances!

Together, we will discuss their artistic practice, the overall concept and context of the exhibition, while taking a peek under the hood of the creation of the artworks and their artistic and curatorial profession.
Soft Diagrams
𝖯𝗅𝖺𝗒&𝖶𝗈𝗋𝗄
(𝖱𝖾)𝖯𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖳𝗎𝗋𝗇(𝗌) 𝗋𝗎𝗇𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖿𝗍𝖾𝗋 𝗂𝗍𝗌 𝗈𝗐𝗇 𝗍𝖺𝗂𝗅

Umělci / Artists:
Marc Busse
Elena Corvaglia
Rocco A. de Filippo
Alina Kopytsia
Fabio Melone
Katerina Sedy
Dimitrina Sevova

Kurátoři / Curators:
Dimitrina Sevova & Rocco A. de Filippo

Moderátor / Moderator: Anna König Vlk
Soft Diagram ART TALK + diskuze (english) 


Annotation:

The initial impuls for bringing this constellation of artists together was the fact that their studios are located in former industrial buildings. They often incorporate textile materials and research into their industries and histories into their work. During the period of industrialisation in the nineteenth century, the textile industry developed in the various areas of Switzerland where the artists live and work, and is still present in a modified form today. This is a parallel to Brno, which was known as the Moravian Manchester, with enterprises such as Vlněna and Mosilana, which introduced wool and textile production lines at the same time.

Artists will discuss their specific works against the backdrop of the factory, which has undergone radical changes under the influence of spatial and temporal dynamics that have made them public sites of cultural production - art venues and community cultural centers that attract diverse audiences and present art outside the domain of the white cube gallery to enhance understanding of exhibition and the context of artworks. The curators will discuss how group exhibitions can provide a critical constellation, a democratic platform that explores how an exhibition can provoke a public discourse that promotes an international dialogue on the notion of work in an era of mobility.

The art scene in Switzerland is itself highly international, and together we will discuss what it means for individual artists to work and collaborate in an international artistic context, and how their works create not only an aesthetic pleasure that can be seen as intertwined with the politics of care that is perhaps an inevitable part of cultural politics. How artworks can develop a narrative articulating the demand for ecological change in order to build stronger artistic communities across borders through experimentation, collaboration and international exchange.

24/11/2023
17.00 - 19.00
Artalk + performance Soft Diagrams
RegistraceGalerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na 

Setkání a debatu s umělci včetně reprízy vernisážových performancí Soft Diagrams! 

Společně se budeme bavit o jejich umělecké praxi, celkové koncepci a kontextu výstavy a zároveň nahlédneme pod pokličku vzniku uměleckých děl a jejich umělecké a kurátorské profesi.


Soft Diagrams
𝖯𝗅𝖺𝗒&𝖶𝗈𝗋𝗄
(𝖱𝖾)𝖯𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖳𝗎𝗋𝗇(𝗌) 𝗋𝗎𝗇𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖿𝗍𝖾𝗋 𝗂𝗍𝗌 𝗈𝗐𝗇 𝗍𝖺𝗂𝗅

Umělci / Artists:
Marc Busse
Elena Corvaglia
Rocco A. de Filippo
Alina Kopytsia
Fabio Melone
Katerina Sedy
Dimitrina Sevova

Kurátoři / Curators:
Dimitrina Sevova & Rocco A. de Filippo

Moderátor / Moderator: Anna König Vlk
Soft Diagram ART TALK + diskuze (english) 


Anotace:

Prvotním impulsem pro spojení této konstelace umělců bylo, že jejich ateliéry se nachází v bývalých průmyslových budovách. Do svých děl často zapojují textilní materiály a výzkumy svých průmyslových odvětví a historie. V období industrializace v devatenáctém století se v různých oblastech Švýcarska, kde umělci žijí a pracují, rozvíjel textilní průmysl, který je v modifikované podobě přítomen dodnes. To představuje paralelu k Brnu, které bylo známé jako moravský Manchester, s podniky jako Vlněna a Mosilana, které ve stejné době zaváděly tovární linky na výrobu vlny a textilu.

Umělci budou hovořit o svých konkrétních dílech na pozadí továrny, která prošla radikálními změnami pod vlivem prostorové a časové dynamiky, jež z nich učinily veřejná místa kulturní produkce - umělecká místa a komunitní kulturní centra, která přitahují různé publikum a prezentují umění mimo doménu galerie v bílé kostce, aby posílili porozumění výstavnictví a kontextu uměleckých děl.
Kurátorky a kurátoři budou diskutovat o tom, jak může skupinová výstava představovat kritickou konstelaci, demokratickou platformu, která zkoumá, jak může výstava vyvolat veřejný diskurz podporující mezinárodní dialog o pojmu práce v době mobility.

Umělecká scéna ve Švýcarsku je sama o sobě značně mezinárodní a společně budeme diskutovat o tom, co pro jednotlivé umělce znamená působit a spolupracovat v mezinárodním uměleckém kontextu a jak jejich díla vytvářejí nejen estetický požitek, který lze vnímat jako prolínající se s politikou péče, která je možná nevyhnutelnou součástí kulturní politiky. Jak mohou umělecká díla rozvíjet narativ artikulující požadavek ekologické změny s cílem budovat silnější umělecké komunity napříč hranicemi prostřednictvím experimentování, spolupráce a mezinárodní výměny. 
 
Powered by NEONSTUDIO