Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / OPEN CALL 2021 - INDUSTRA ART

21/08 - 10/09/2020
OPEN CALL 2021 - INDUSTRA ART
CZ/
Vyhlašujeme otevřenou výzvu na výstavní projekty pro rok 2021!
 
Galerie INDUSTRA ART se snaží reagovat na aktuální podněty současného vizuálního umění. Podporujeme zajímavé autorské projekty studentů uměleckých škol, absolventů i etablovaných umělců, kterým poskytujeme vhodné prostory pro realizaci a patřičnou propagaci jejich tvorby. Vytváříme prostředí pro vzájemné sdílení, setkávání a diskuzi napříč celou společností.
 
Výzva je určena především začínající a nastupující generaci českých a zahraničních umělců, uměleckým skupinám a kurátorům. Očekáváme kvalitní výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout nejlépe celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti galerie doporučujeme i skupinové projekty.
 
Součástí žádosti je vyplněný "CZ Formulář žádosti" s uvedeným seznamem příloh.
 
📄Závazné přihlášky, které budou obsahovat všechny zmíněné údaje zasílejte elektronicky ve formátu pdf, předmět OPEN CALL, na emailovou adresu anna@industra.space nejpozději do 10.9. 2020!
 
Galerie INDUSTRA ART poskytne vybraným výstavním projektům: zázemí galerie, propagaci a produkci výstavy, finanční krytí na realizaci výstavy v rámci udělených grantů
 
Výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na FB profilu Industra Art, Industra a na webu industra.space nejpozději do konce září!
 
Těšíme se na spolupráci!
 
Oficiální FB stránky INDUSTRA ART https://www.facebook.com/IndustraArt/  EN/
We are announcing an OPEN CALL for exhibition projects for 2020!
 
INDUSTRA ART seeks to respond to current impulses in contemporary visual arts. We support the most promising author projects by students of art schools, graduates and established artists, to whom we provide suitable spaces for the realization and proper promotion of their work. We create an environment for sharing, meeting and discussing across society.
 
OPEN CALL is intended mainly for beginning and upcoming generation of Czech and foreign artists, art groups and curators. We expect quality exhibition projects that, thanks to their conception, can accommodate the whole exhibition space. Due to the size of the gallery we also recommend group projects.
 
The application form contains a completed "EN Application Form" with the List of attachments.
 
📄Binding applications, which will contain all the mentioned data, should be sent electronically in pdf format, subject OPEN CALL, to the email address anna@industra.space by 10.9. 2020!
 
The INDUSTRA ART Gallery will provide selected exhibition projects: gallery facilities, promotion and exhibition production, financial coverage for the realization of the exhibition within the framework of grants awarded
 
The results of the OPEN CALL will be published on the FB profile of Industra Art, Industra and on website industra.space by the end of September at the latest!
 
We are looking forward to collaborate with you!


official INDUSTRA ART FB: https://www.facebook.com/IndustraArt/
Powered by NEONSTUDIO