Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / UNSAYINGS / OCCULTING DISK - VERNISÁŽ, OPENING

INDUSTRA ART cordially invites you to exhibitions

- UNSAYINGS
Mónica Mays (SP/NL)
María Nolla (SP/NL)

- OCCULTING DISK
Tom K Kemp (UK / NL)
Aaro Murphy (FI / NL)
Susan Ploetz (US / DE)

OPENING OF EXHIBITIONS - POSTPONED 13/8 at 6 PM
DURATION - 13/8 - 10/9 2020

WHERE TO US? eg bus 67 from \"Hlavní nádraží\" to the stop \" Škrobárenská\", or 64 from \"Stará osady\"

UNSAYINGS
Exhibition Unsayings is a gathering of things and ways of doing that happen in the periphery of grand heroic narratives. Heroes are historically depicted with sticks, weapons and penetrating objects, but if you put a hero in a bag, he will look like a potato. In Unsayings, María Nolla (SP) and Monica Mays (SP) weave together other types of objects: handmade vessels, bundles and foraged goods as the protagonists of unuttered stories about carrying and caring.

Monica Mays’ practice re-members and longs for home beyond anthropocentric relationships. She considers materials and objects through their production and reproduction - following the context they are “taken” from, through the cultural meanings they acquire, to the economies they circulate in.
Her installations embody the vernacular stories of the objects she works with, where craft, lore and agencies meet.

In Unsayings she draws from her recent residency at Rupert (LT), where she traced pre-patriarchal European mythologies about nurture, animism and harvest. These mutated as they traveled from mouth to mouth through multiple histories, both rooted and in motion - from Neolithic paganism, through Marija Gimbutas’ paranthropological research, to their contemporary context. Mays’ installation embodies the extralingual practice of these fables through a series of alchemical printing processes and deconstructed domestic items.

Mays received a BA cum laude in sculpture from the HEAR (FR) in 2015, and an MA from the Sandberg Instituut (NL) in 2017. Since, she has exhibited and performed in multiple institutions and project spaces in Spain, France, USA, The Netherlands, Belgium, Italy and Greece.


Maria Nolla’s work is the result of an intimate relationship with organic materials and found objects that have scatological and abject presences in the sanitised urban and exhibition context. Through her sculptures and installations, she tries to create situations that present themselves as witnesses of time and organic processes, that certain systems won’t allow us to experience. She is particularly interested in the liminal space of decadence, bringing her work towards a delicate balance between living and decaying matter. She is currently investigating care, reproduction, empathy and recollection.

Recent exhibitions include Looiersgracht (Amsterdam) 2020, Tilde (Amsterdam) 2020 and Digestivo (Rotterdam) 2019, and was the recipient of the GRA Autonomous Arts Award in 2019.

__________
OCCULTING DISK
Inside of a telescope, the ‘occulting disk’ blocks the sun’s light from view - a self-inflicted technical flaw that grants vision beyond our solar system. A miniature, handheld eclipse, it recentres the user in a far larger and less comprehensible world. In Occulting Disk, scale, systems thinking and intimacy are thought through methodologies that deviate and obscure, briefly bringing their distant subject matter into close proximity.


Tom K Kemp
The films and installations of Tom Kemp use roleplaying game design, improvised filmmaking and animation to parse the eerie consequences of global bureaucratic and financial systems on intimate and immediate human relations. He is currently a Research Fellow at the Sandberg Instituut, NL.
Recent shows include Universes, Leicester Gallery UK, 2020, Me Gustas Pixelad, La Casa Encendida, Madrid ES 2018, Blood from a Turnip, EYE filmmuseum, Amsterdam NL 2018

Aaro Murphy
is a multimedia artist, working across video, sound & sculpture. His practice focuses on the uncanny spatial and perceptual nature of contemporary medias and devices of virtual architecture. An ongoing research question is the ability for complex digital systems to take presence in space and develop a liveliness and performativity of their own. Recent shows include Semantic Noise, De School Amsterdam, 2019 and Polyphonic actants, Bologna.cc, Amsterdam 2018

Susan Ploetz
is an artist/performer, somatics practitioner and larp designer. Her works combine text, movement, song+music, story, technology, choreography, somatics, dramaturgy and thaumaturgy... that lie somewhere between intervention, collage, theater, game, and guided group experience. From her work we can mention 2019 - Skinship - workshop, larp and lecture, at Aoyama Gakuin University, Tokyo; 2018 - Strange Attractors - conference and exhibition, Martin Gropius Bau, Berlin; Katabasis, Space Gallery, London.

13/08/2020
18.00 - 20.00
UNSAYINGS / OCCULTING DISK - VERNISÁŽ, OPENING

INDUSTRA ART Vás srdečně zve na výstavy

– UNSAYINGS
Mónica Mays (SP/NL)
María Nolla (SP/NL)

– OCCULTING DISK
Tom K Kemp (UK/NL)
Aaro Murphy (FI/NL)
Susan Ploetz (US/DE)

VERNISÁŽ VÝSTAV – ZMĚNA 13.8. v 18.00!!
TRVÁNÍ – 13/8 – 10/9 2020

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady


__________
UNSAYINGS
Výstava Unsayings představuje shromáždění věcí a způsobů, které se dějí na okraji velkých hrdinských příběhů. Hrdinové jsou historicky vyobrazeni s holemi, palnými a chladnými zbraněmi. Pokud ale vložíte hrdinu do pytle, bude vypadat jako brambor. V Unsayings, María Nolla a Monica Mays vzájemně propojují další typy předmětů: ručně vyráběné lodě, stohy, a nasbírané plodiny jako protagonisté nevyzpytatelných příběhů o přepravě a péči.

Mónica Mays
využívá princip znovu-vzpomenutí, kde usiluje o domov za hranicemi antropocentrických vztahú. Přemýšlí nad materialy a objekty skrze jejich produkci a reporodukci v kontextu, v jakém jsou „převzaty“ z kulturních významů, jenž se dostávají až k ekonomickým dopadům v kterých cirklují. Její instalace ztělesňují lidové příběhy předmětů se kterými pracuje, kde se řemeslo, příběh a poznatky kloubí v jedno.

V Unsayings čerpá ze svého nedávného pobytu v Rupert (LT), kde mapovala před-patriarchální evropskou mytologii o výchově, animismu a sklizni. Ta zmutovala, když cestovala z úst do úst různými dějinami, zakořeněnými i v pohybu - od neolitického pohanství, přes paranthropologický výzkum Marije Gimbutas až po její současný kontext.

Instalace Mónicy Mays ztělesňují extralingvální praxi těchto bajek prostřednictvím řady alchymistických tiskových procesů a dekonstruovaných domácích předmětů.

Mays v roce 2015 získala BA – obor sochařství na HEAR (FR), v roce 2017 získala MA na Sandberg Instituut (NL). Od té doby vystavovala a zůčastnila se různých projektů ve Španělsku, Francii, USA, Nizozemsku, Belgie, Itálii a Řecku.

María Nolla
Práce Marie Nolly je výsledkem intimního vztahu s organickými materiály a nalezenými předměty, které jsou bezmezně přítomné v dezinfikovaném městském a výstavním kontextu. Skrze své sochy a instalace se snaží vytvářet situace, které se projevují jako svědci času a organických procesů, které nám některé systémy neumožňují zažít. Zvláště se zajímá o liminální prostor dekadence, čímž přináší svou práci k jemné rovnováze mezi živou a rozpadající se hmotou. V současné době zkoumá péči, reprodukci, empatii a vzpomínku.

Mezi poslední výstavy patří Looiersgracht (Amsterdam) 2020, Tilde (Amsterdam) 2020 a Digestivo (Rotterdam) 2019. V roce 2019 obdržela cenu GRA Autonomous Arts Award.

__________
OCCULTING DISK
Uvnitř dalekohledu „occulting disk“ blokuje sluneční záření - autonomní způsobená technická vada, která poskytuje výhled mimo naši sluneční soustavu. Miniaturní, kapesní zatmění díky kterému si uživatel orientuje v mnohem větším a méně srozumitelném světě. V \"Occulting Disku\", měřítko, systémové myšlení a intimita jsou promyšleny pomocí metodik, které se odchylují, zakrývají a krátce přibližují jejich vzdálený předmět do těsné blízkosti.

Tom K Kemp
Filmy a instalace Toma K Kempa využívají herní design, improvizované filmování a animace, aby analyzovaly děsivé důsledky globálních byrokratických a finančních systémů na intimní a bezprostřední lidské vztahy. V současné době je výzkumným pracovníkem v Sandberg Instituut, NL. Mezi jeho poslední show patří Universes, Leicester Gallery UK, 2020, Me Gustas Pixelad, La Casa Encendida, Madrid ES 2018, Blood from a Turnip, EYE filmmuseum, Amsterdam NL 2018

Aaro Murphy
je multimediální umělec, pohybující se na pomezí videa, zvuku a sochařství. Jeho praxe se zaměřuje na záhadnou prostorovou a percepční povahu současných médií a zařízení virtuální architektury. Aktuální výzkumnou otázkou je schopnost komplexních digitálních systémů zaujmout přítomnost ve vesmíru a rozvíjet vlastní živost a výkonnost. Z jeho práce můžeme zmínit 2019 – Semantic Noise, De School Amsterdam, 2018 – Polyphonic actants – bologna.cc. Amsterdam

Susan Ploetz
je umělec / performer, somatický praktik a larp designer. Její díla kombinují text, pohyb, píseň + hudbu, příběh, technologii, choreografii, somatiku, dramaturgii, thaumaturgii...,které leží někde mezi intervencí, koláží, divadlem, hrou a skupinovou zkušeností. Z její práce můžeme zmínit 2019 - Skinship - workshop, larp a přednášku, na Aoyama Gakuin University v Tokiu; 2018 - Strange Attractors - konference a výstava, Martin Gropius Bau, Berlín; Katabasis, Space Gallery, London.

Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva Kultury. Projekt se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
Činnost galerie Industra Art podpořil Nadační fond Avast, partneři: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s.

https://www.facebook.com/events/4402903816393897/

Powered by NEONSTUDIO