PROGRAM / VERNISÁŽ Maroš Kontroš & Peter Maščák / TILL THE END OF THE WORLD

Maroš Kontroš (*1988, Poprad) & Peter Maščák (*1984, Michalovce) sú absolventmi Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Katedra výtvarných umení a intermédií, Ateliér súčasného obrazu (doc. Adam Szentpétery, akad. mal.). Žijú a tvoria na východnom Slovensku vo Veľkom Slavkove resp. v Michalovciach.

10/04/2019 - 19.00
VERNISÁŽ Maroš Kontroš & Peter Maščák / TILL THE END OF THE WORLD
FB event

Výstavný koncept sleduje nekonfrontačný dialóg tematicky blízkych vizuálnych umelcov. V súbore diel na plátne, papieri, apropriovanom materiáli v rámcoch závesného obrazu, expandovaného poľa maľby, objektu tematizujúsubjektívny statement o stave súčasnosti, ktorý je napriek úzkosti hravým pokusom o hľadaní balansu transcendencie a nemožnosti úniku.
Voľba syntetických farieb, sprejov, priemyselných materiálov je voľbou výtvarníkov, ktorí zavrhli formu, nechce sa páčiť, nechcú byť zhodnocovaní, predaní, sú vyrušujúci, disturbing. Vyrušenie ako súčasť emocionálneho obratu v umení. Prezentované diela sa usilujú o nový prah ponorenia do umelo vytvorených svetov, súvislostí, intertextuality. Na báze pozostatkov intencionálnej krajiny iluzionistickej či idealistickej povahy prezentujú fragmentované humanoidné záznamy, neoexpresívne figuratívne kompozície, pop-kultúrne referencie. Anarchia badpainting-u, hľadá sa autenticita. Neopokalypsa, veď tá biblická sa snáď už aj stala, len sme si ju nevšimli. Veto kráse.

Žiť si svoju katastrofu... till the end of the world.

Adam Macko

Vernisáž výstavy 10. 4. 2019 v 19:00
Hudební vystoupení / Martin Koniar


EN/
The exhibition concept follows a non-confrontational dialogue between thematically close visual artists. In a set of works on canvas, paper, and appropriated material in the frames of a hanging picture, an expanded field of painting, the subject themes
a subjective statement about the state of the present, which, despite anxiety, is a playful attempt to find a balance of transcendence and the inability to escape. Choosing synthetic colors, sprays, industrial materials is the choice of artists who have rejected form, do not want to be liked, do not want to be appreciated, sold, they are distracting, disturbing. Interruption as part of an emotional turn in art. The presented works strive for a new threshold of immersion in artificially created worlds, connections, intertextuality. Based on the remains of an intentional land of illusionist or idealistic nature, they present fragmented humanoid records, neo-expressive figurative compositions, pop-culture references. Anarchy badpainting, looking for authenticity. The neo-apocalypse, after all, the biblical has already happened, we just didn't notice it. Veto beauty.

Live your disaster ... till the end of the world.

Adam Macko

Opening 10 April 2019, 7PM
Musical performance / Martin Koniar