Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Vernisáž výstavy Ján Valík / Abstraktní realita a dočasná sousedství

 

EN/

Industra ART cordially invites you to an exhibition - Ján Valík / Abstract reality and temporary neighborhoods

OPENING - WEDNESDAY 14 August 2019 at 19:00

HOW TO GET TO US? e.g. by bus 67 from Main train station or bus 64 from Stará osada

----------
The exhibition Abstract Reality and Temporary Neighborhoods at the Industra Gallery to a certain extent re-introduces the work of Jan Valik (* 1987) as it is his first solo exhibition in Brno as well as his first solo exhibition in Czech Republic within the last 3 years (last solo exhibition in the Czech Republic was in
2016 in Art Space NOV, Pardubice).

However, over the past three years, Valik has attended several artist residences, the most important of which were residences in Yokohama, Japan, the Mark Rothko Art Center in Latvia, Banská Stanica in Slovakia, and Shanghai and Beijing, China. This experience is also indirectly reflected in the artist's work, in which he concentrates on bridging the Eastern and Western principles of thinking about painting and its perception in the longer term, but at the same time removes it from the doctrine of the European-Asian (or West-Eastern) comparison of painting.

The current exhibition presents the work of Jan Valik to a greater extent than is usual with him. Not only in scale and number of exhibited works, but also in the time-scale of the works. The exhibition contains even works from 2012-13 as well as recent ones. But there can be no question about retrospective, of course. On the contrary, it is a formulation of a current approach that refers to the perception of the diversity of
space in painting, where the associations of spaces within and without are not counterparts, but rather they develop further associative qualities and reveal new meanings of the concept of metaphorical landscape.

Curator: Martina Ivičič
----------

14/08/2019
19.00 - 21.00
Vernisáž výstavy Ján Valík / Abstraktní realita a dočasná sousedství


CZ/

Industra ART Vás srdečně zve na výstavu - Ján Valík / Abstraktní realita a dočasná sousedství

Vernisáž proběhne ve STŘEDU 14/8 2019 v 19.00

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady


----------
Výstava Abstraktní realita a dočasná sousedství v Industra Gallery do istej miery znovu uvádza tvorbu Jána Valíka (*1987), keďže ide o jeho prvú samostatnú výstavu v Brne a taktiež jeho prvú výstavu za posledné 3 roky v Českej republike (naposledy v ČR vystavoval v roku 2016 v pardubickom Art Space NOV).
Valík však za tieto tri roky absolvoval viacero rezidencií, z ktorých najzásadnejšie boli rezidencie v japonskej Jokohame, lotyšskom Mark Rothko Art Center, v Banskej Stanici na Slovensku a v čínskom Šanghaji a Pekingu. Tieto skúsenosti sa nepriamo odrážajú aj v autorovej tvorbe, v ktorej sa dlhodobejšie koncentruje na premostenie východných a západných princípov uvažovania o maľbe a jej vnímania, avšak vymaňuje sa z doktríny európsko-ázijskej (resp. západno-východnej) komparácie maľby.

Aktuálna výstava prezentuje tvorbu Jána Valíka vo väčšom rozsahu, než je u neho zvykom. Nie len v mierke a počte vystavených diel, ale aj v ich časo-priestorovosti. Expozícia totiž pozostáva aj z diel z rokov 2012-13 ale aj novších. O žiadnej retrospektíve samozrejme tu ale nemôže byť reč. Naopak, ide
o formuláciu aktuálneho prístupu, ktorý odkazuje k vnímaniu rozmanitosti priestoru v maľbe, kde asociácie vnútorného a vonkajšieho priestoru nie sú protipólmi, ale rozvíjajú ďalšie asociatívne kvality a odkrývajú nové významy konceptu metaforickej krajiny.

kurátor: Martina Ivičič
----------

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE
Industra Lab
Industra Cut&Sew
Industra Coffee

Powered by NEONSTUDIO