Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Vernisáž výstavy LÁVKA

EN/
History ⁄ creation of Reinhold Zisser's project LÁVKA:

The beginning of what is the basis for this project is the installation LÁVKA by the Czech artist Martin Zeta. LÁVKA was the central object of his installation at the Brno House of Arts, which opened in February 2020 just days before the first wave of lockdown hit the Czech Republic and the whole of Europe. In his solo exhibition, Martin Zet reflected on his father's sculptural work and asked questions about the interconnectedness of spaces, artworks and their contexts, drawing on this personal reference to the work of his father, himself an important sculptor.

In this exhibition, the 30-metre-long LÁVKA Bridge was the main link between all these contexts, and the visitor to the exhibition could choose whether to walk on the floor or change perspective by choosing to walk on the bridge, which ran the entire main floor of the Art House exhibition space. I was just beginning my artist residency at the Art House when I came across this installation and met Martin Zet.

From this moment on, our project began, which led to the continued cooperation with LÁVKA. Less than half a year later, in the summer of 2020, the installation LÁVKA was transferred from the Brno House of Arts to the Vienna Seestadt, where it took place as part of my meta-art programme Notgalerie, entitled "I can't bear to be left alone". In the next step, a year later, in 2021, we dismantled half of the LAVA again in Seestadt and brought it back to Brno and exhibited it in the park behind the Art House. To create the artwork, we invited the Czech artist David Přílučík, who participated in both ends of the LÁVKA in Vienna and Brno at the same time. After the LAVA had to be dismantled at the House of Arts, it was put in INDUSTRA's warehouse for more than two years. During this time, the installation was still installed in Seestadt and offered a glimpse of the ongoing construction of this satellite city being built in the northeast of Vienna.

This year, just as we began to prepare the structure of the project you are reading about, a huge act of vandalism occurred when an unknown group of people (or individual) destroyed the LÁVKA in Seestadt in one night. They tore out major parts and then burned them in a huge fire.

Within our current project we are rebuilding the existing half of the LÁVKA in the area of Nová Zbrojovka, in front of the INDUSTRA building. In Seestadt, Vienna, we are using the remaining parts that have not been completely burnt to coal to create a building that we want to call LÁVKA gate. The artworks of a trio of contemporary Czech artists presenting themselves in the LÁVKA environment reflect the interrelationship between the two bridges and the important element of collaboration and initiative in contemporary art.
25/11 - 10/02/2024
Vernisáž výstavy LÁVKA
Galerie INDUSTRA ART & Notgalerie ⁄ Reinhold Zisser Vás srdečně zvou na skupinovou výstavu LÁVKA.

Umělci / Artists:
Gabriel Bardon
Ka3ka3
Karin Písaříková

Kurátoři / Curators:
Anna König Vlk
Reinhold Zisser
Martin Zet

Vernisáž / Opening: 25/11 v 15.00
Před prostorovou realizací LÁVKA autora Martina Zeta, která se nachází ve veřejném prostoru parku před INDUSTROU.
In front of the object realization LÁVKA by Martin Zet, located in the public space of the park in front of INDUSTRA.

Trvání výstavy / Duration of the exhibition:
25/11 2023 – 10/02 2024


CZ/
Historie ⁄ vznik projektu LÁVKA Reinholda Zissera:

Počátek toho, co je základem pro tento projekt, je instalace LÁVKA českého umělce Martina Zeta. LÁVKA byla ústředním objektem jeho instalace v Domě umění města Brna, která byla otevřena v únoru 2020 jen několik dní předtím, než Česko a celou Evropu zasáhla první vlna lockdownu. Martin Zet ve své samostatné výstavě reflektoval sochařskou tvorbu svého otce
a kladl si otázky provázanosti prostorů, uměleckých děl
a jejich kontextů, přičemž využil právě tento osobní odkaz na dílo svého otce, který byl sám významným sochařem.

V této výstavě byl 30 m dlouhý most LÁVKA hlavním spojovacím článkem mezi všemi těmito souvislostmi
a návštěvník výstavy se mohl rozhodnout, zda se projde po podlaze, nebo změní perspektivu tím, že se rozhodl projít po mostě, který vedl celým hlavním patrem výstavního prostoru Domu umění. Zrovna jsem začínal svou uměleckou rezidenci v Domě umění, když jsem se dostal k této instalaci a setkal se s Martinem Zetem.

Od tohoto okamžiku začal náš projekt, který vedl
k pokračující spolupráci s LÁVKOU. O necelý půlrok později, v létě 2020, byla instalace LÁVKA přenesena
z brněnského Domu umění do vídeňského Seestadtu, kde se konala v rámci mého meta-artového programu Notgalerie s názvem „Nesnesu, abys mě nechal samotného“. V dalším kroku jsme o rok později, v roce 2021, polovinu LÁVKY opět v Seestadtu demontovali
a přivezli zpět do Brna a vystavili ji v parku za Domem umění. K vytvoření uměleckého díla jsme přizvali českého umělce Davida Přílučíka, který se účastnil současně obou konců LÁVKY ve Vídni i v Brně.
Poté, co musela být LÁVKA u Domu umění demontována, dostala se na více než dva roky do skladu INDUSTRY. V této době byla instalace v Seestadtu stále instalována a nabízela pohled na probíhající výstavbu tohoto satelitního města budovaného na severovýchodě Vídně.

V letošním roce, ve chvíli, kdy jsme začali připravovat strukturu projektu, o kterém právě čtete, došlo
k obrovskému vandalskému činu, kdy neznámá skupina lidí (nebo jednotlivec) během jedné noci zničila LÁVKU ve Seestadtu. Vytrhali hlavní části a pak je spálili
v obrovském ohni.

V rámci našeho současného projektu přestavujeme dosud existující polovinu LÁVKY v areálu Nové Zbrojovky, před budovou INDUSTRY. Ve vídeňském Seestadtu využíváme zbývající části, které nebyly zcela spáleny na uhlí, k vytvoření objektu, který chceme nazvat LÁVKA gate. Umělecká díla trojice současných českých umělců prezentující se v prostředí LÁVKY reflektují vzájemný vztah obou lávek a důležitý prvek spolupráce a iniciativy v současném umění.


Pořádá / Organized by: gallery INDUSTRA ART & Notgalerie ⁄ Reinhold Zisser.
Za finanční podpory / With financial support: Národního plánu obnovy, Statutárního města Brna, Ministerstva Kultury
Powered by NEONSTUDIO