Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / VERNISÁŽ výstavy Peter Demek / The Object, The Tool and I


EN/

Industra ART cordially invites you to an exhibition by Slovak author Peter Demek / The Object, The Tool and I.

Opening - THURSDAY 30 May 2019 at 19:00

---------------------

Peter Demek (b. 1980 in Prešov) has been working as an assistant at the K.O.V. at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (headed by Eva Eisler) and at the same time he is the head of the art studio DEMO Works, which specializes in the unique interior and exterior metal structures he designs. He is also a graduate of the Faculty of Fine Arts in Brno (Jan Ambrůz's Studio).

In free sculpture, Demek mostly uses metal as a medium, mostly surface-treated steel, from which he creates monumental objects, while this monumentality is based on his generous and perfectionist work with matter,
it is subordinate to it, sensually perceiving it, creating from it a shape-minimalist composition that is feeling heavy or more difficult. The subtlety of the shape is not interesting for the artist, he works with sweeping gestures even in the case of minor works. Demek deals with matter, its character, the relationship of geometric structures and all this is explored in terms of temporality and relation to man. It is not by chance that the tools with which one can create something that can be used for something are most interested in it lately. Since 2011, she has also been using performances during her vernissages, where she activates the object by manipulating it and creating a relationship between the object / instrument and the artist / user. In his approach, earthiness is included in a positive sense, referring to the basic principles of physical perception of matter.

The exhibition of Peter Demek in the Industra Gallery with the distinctive title "The Object, The Tool and I" is a presentation of six monumental and minor works created specifically for this occasion. It is a dense synthesis of Demek's contemporary approach to the statue moving far beyond its classical concept as a static object. Demek considers his steel sculptures to be merely structures, matrices that need to be put into operation, to revive them. The exhibition is thus an opportunity for an object, instrument and artist to become one complex work of art.

Curator / Martin Vaněk

30/05/2019
19.00 - 21.00
VERNISÁŽ výstavy Peter Demek / The Object, The Tool and I
CZ/

Industra ART Vás srdečně zve na výstavu slovenského autora Petera Demka / The Object, The Tool and I.

Vernisáž proběhne ve ČTVRTEK 30/5 2019 v 19.00

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady

------------------------

Peter Demek (nar. 1980 v Prešově) působí od roku 2016 jako asistent ateliéru K.O.V. na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (vedoucí Eva Eisler) a zároveň je vedoucím uměleckého ateliéru DEMO Works, jenž se specializuje na unikátní kovové konstrukce v interiéru i exteriéru, které sám navrhuje. Je též absolventem Fakulty výtvarných umění v Brně (ateliér Jana Ambrůze).

Ve volné sochařské tvorbě Demek užívá převážně kov jako médium, většinou jde o povrchově upravovanou ocel, z níž vytváří monumentální objekty, přičemž tato monumentalita spočívá v jeho velkorysé a perfekcionistické práci s hmotou,
jíž se podřizuje, smyslově ji vnímá, vytváří z ní tvarově minimalistické kompozice, jež jsou pocitově těžké nebo lépe tíživé. Subtilnost tvaru není pro umělce zajímavá, pracuje s rozmáchlými gesty i v případě drobnějších prací. Demek se zabývá hmotou, jejím charakterem, vztahem geometrických struktur a to vše zkoumá z hlediska temporálnosti a vztahu k člověku. Ne náhodou jej nejvíce v poslední době zajímají nástroje, s nimiž lze něco utvořit, které lze na něco použít. Při svých vernisážích již od roku 2011 užívá též performance, kdy tzv. „aktivizuje“ objekt tím, že s ním manipuluje a vytváří vztah objektu/nástroje a umělce/uživatele. V jeho přístupu je obsažena v pozitivním smyslu zemitost, která odkazuje k základním principům fyzického vnímání hmoty.

Výstava Petera Demka v Galerii Industra s příznačným názvem „The Object, The Tool and I“ je prezentací šestice monumentálních i drobnějších děl vzniklých speciálně pro tuto příležitost. Jedná se o hutnou syntézu Demkova současného přístupu k soše pohybující se daleko za hranicí jejího klasického pojetí jako statického objektu. Své ocelové skulptury Demek považuje za pouhé stavby, matrice, které je nutné uvést do chodu, oživit je. Výstava je tak příležitostí k tomu, aby se objekt, nástroj a umělec stali jedním komplexním uměleckým dílem.

Kurátor / Martin Vaněk

-----------------------------

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE
Industra Lab
Industra Cut&Sew
Industra Coffee

Powered by NEONSTUDIO